ໂຮງງານຜະລິດ

ໂຮງງານຜະລິດ

A3
A1
A2
b1
11
c4
c3
c2
c1